การไล่ตามข่าวอัพเดทในแบบอย่างทุกวันหรือว่ารายวัน

การไล่ตามข่าวอัพเดทแบบรายวันในวงกว้าง คงจะทำให้เราได้รับรู้ข้อมูลที่บิดเบือนหรือเปลี่ยนแปลงไปจากเนื้อข่าวจริงบ้าง ซึ่งเราอาจต้องมีการใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟัง ตลอดจนสามารถกลั่นกรองข่าวสารได้อย่างดีและมีศักยภาพพอสมควร แต่ถ้าหากว่าเราได้รับฟังข่าวประเภทต่าง ๆ มาด้วยตัวเอง โดยที่เราไม่ได้รับข่าวนี้มาจากใครคนใดคนหนึ่ง การกลั่นกรองข้อมูลข่าวสารก็ย่อมที่จะไม่เกิดขึ้น ก็เพราะว่าอย่างน้อยการที่คุณไล่ตามข่าวอัพเดทด้วยตัวเอง…